Handhavingsregisseur

Dit item is gearchiveerd op 03-06-2013.

Op de afdeling Openbare Werken is een vacature ontstaan voor een Handhavingsregisseur voor 32 uur per week.

Functiebeschrijving handhavingsregisseur

De functie van handhavingsregisseur is ondergebracht bij de afdeling Openbare Werken. Het werkterrein van handhaving richt zich op de openbare ruimte (sociale veiligheid, schoon, veiligheid, verkeer, APV en gemeentelijke eigendommen) en Bouw en Woningtoezicht (BWT). Per 1 januari 2014 worden naar verwachting de taken op het gebied van handhaving BWT overgedragen qua uitvoering aan de omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. Binnen de functie zijn drie belangrijke taken te onderkennen.

1 Organisatie en Beleid

De handhavingsregisseur moet tijdig nieuwe, relevante ontwikkelingen op het gebied van handhaving signaleren en vertalen naar de praktijk. Voor de uitvoering van de handhavingstaken is het opstellen dan wel bijstellen van beleidsdoelstellingen en handhavingsprioriteiten belangrijk, evenals een jaarplanning. De voortgang van de handhavingsinzet moet worden gemonitord en de resultaten gerapporteerd. Tevens adviseert de handhavingsregisseur over eventuele benodigde bijstellingen van beleid.

Dat houdt in dat de handhavingsregisseur binnen en buiten  de gemeentelijke organisatie de relevante beleidsontwikkelingen nauwgezet volgt, deelneemt aan overlegstructuren namens de gemeente en feed back organiseert over de mate van doelbereiking door inzet van handhavingsmiddelen. Daarvoor is een stevige adviserende rol noodzakelijk om de mogelijkheden van handhavingsinzet tijdig op de juiste plaats te kunnen geven.

2 Regie en uitvoering

De handhavingsregisseur is  verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de handhavingstaken in de gemeente organisatie en de handhavingstaken die zijn ondergebracht bij de omgevingsdienst. De handhavingsregisseur organiseert en stuurt de gemeentelijke handhavingsmedewerkers aan op het gebied van toezicht en handhaving ( met name APV en tijdelijk BWT). De aansturing is mede gebaseerd op een jaarplanning. Op de uitvoering van de taken door de omgevingsdienst  is vooralsnog de handhavingsregisseur verantwoordelijk voor de regie op de inzet van de omgevingsdienst op het gebied van toezicht en handhaving (BWT vanaf 2014). De reden hiervoor is dat de functie van handhavingsregisseur nog niet volledig is uitgekristalliseerd evenals de positie binnen de beoogde nieuwe gemeentelijke organisatie.

Momenteel is sprake van een proces om versnipperde handhavingstaken bij elkaar te brengen. Daartoe moeten de zaakregistratie en werkprocessen op orde gebracht worden, het netwerk opgebouwd worden en de aansturing/coördinatietaken ingevuld gaan worden. Deze ontwikkeling vindt plaats in de omgeving van onderhoud  en beheer openbare ruimte en wijk en buurtbeheer. Het doel is om deze twee werkterreinen nauw samen te laten werken met handhaving. Van de handhavingsregisseur wordt verwacht deze ontwikkelingen in praktijk tot stand te brengen.

De handhavingsregisseur is verantwoordelijk voor de adequate inzet van handhavingscapaciteit en middelen en legt daarover ook verantwoording af aan het afdelingshoofd. Een goede politiek bestuurlijke sensitiviteit is een vereiste. Verder neemt handhavingsregisseur actief deel  aan het portefeuillehoudersoverleg.

3 Advies

De positie van handhaving moet verder versterkt worden door een goede invulling van de rol als opdrachtnemer in de beleidscyclus. Daarin staat handhaving opgenomen als onderdeel dat een bijdrage levert aan het voorkomen en oplossen van knelpunten. De handhavingsregisseur moet is staat zijn complexe handhavingsvraagstukken te beoordelen en tot een goed einde te brengen. Daarvoor is inzicht nodig in de beschikbare handhavingsinstrumenten en de effecten daarvan in de praktijk. Met goede mondelinge en schriftelijke communicatie moet de handhavingsregisseur in staat zijn om met verschillende doelgroepen in gesprek te kunnen gaan (inwoners, bedrijven en instanties, collega’s, management, bestuur). De inzet moet er op gericht zijn om conflicten te voorkomen, de inzet van juridisch instrumentarium wordt gezien als laatste redmiddel.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het gemeentelijk handhavingsbeleid en bijbehorende handhavingprogramma´s evenals voor de dagelijkse aansturing van  handhavingwerkzaamheden;
 • Je coördineert de dagelijkse handhavingwerkzaamheden opgedragen aan externe partners;
 • Je bent aanspreekpunt voor overleg met burgers over handhavingzaken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de juiste administratieve afwikkeling rapportages en correspondentie;
 • Je organiseert een jaarplanning en bewaakt voortgang middels werkoverleg handhavers;
 • Je bent verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke beoordeling van werkzaamheden en resultaten;
 • Je adviseert over de mogelijke vervolgstappen, zo nodig in overleg met partners;
 • Je zorgt voor de juiste afstemming en inzet andere middelen t.b.v. doelbereiking;
 • Je bent budgetbeheerder voor uitvoering handhaving;
 • Je zorgt voor tijdige signalering over gevoelige zaken en ontwikkelingen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het oppakken van meldingen en signalen;
 • Je adviseert de beleidsmedewerker op het gebied van het strategisch handhavingsbeleid;
 • Je bent verantwoordelijk voor een  inhoudelijke terugkoppeling aan opdrachtgever en partners;
 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming van de jaarplanning en afstemming daarvan met externe partners;
 • Je neemt deel aan werkgroepen en het reguliere werkoverleg met de portefeuillehouder.

Wat breng je mee?

 • Academisch werk en denk niveau;
 • Enige ervaring op het vakgebied;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Professionele integere houding in werk;
 • Vakinhoudelijk goed op de hoogte van de relevante beleidsontwikkelingen op de vakgebieden;
 • Actieve netwerker die in staat is mensen te binden en samen te laten werken;
 • Goed om kunnen gaan met flexibele werkomstandigheden;
 • Goed in staat zijn om situaties snel integraal te kunnen beoordelen en afwegingen te maken over de juiste inzet van handhavingmiddelen;
 • Beschikken over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Middels een transparante werkwijze goed verantwoording kunnen afleggen werkzaamheden;
 • Goede bereikbaarheid.

Wat bieden we je?

Je salaris bedraagt maximaal € 4.191,- (schaal 10A/specialist A).

De gemeente Leerdam heeft een aantal goede personele regelingen zoals, flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof, een reiskostenregeling of verhuiskostenvergoeding en opleidingsfaciliteiten.

Wil je meer weten?

Heb je nog vragen met betrekking tot deze functie of over de gemeente Leerdam, neem dan contact op met Stefan Vreeburg (hoofd afdeling Openbare Werken), doorkiesnummer 0345- 636240. Spreekt de functie je aan, reageer dan vóór 3 juni 2013. Je kunt je reactie mailen naar P&O@giessenlanden.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling P&O: p&o@giessenlanden.nl.

 

WONEN

AAN DE BALIE

ONDERNEMEN

ER OP UIT

STADSKANTOOR

BESTUUR