Menu

Jaarstukken

Jaarstukken 2016

De jaarstukken 2016 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. 

Met de jaarstukken legt de gemeente Leerdam verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016 en de daarbij behorende financiën.

De jaarrekening 2016 is afgesloten met een positief saldo van 1.660.000 euro. De inkomsten waren 54 miljoen en de uitgaven 52,3 miljoen. Er is een positief saldo op de gedecentraliseerde WMO-zorg. Dit blijft gereserveerd voor het sociaal domein. Het resterende resultaat wordt enerzijds in de reserves gestopt en anderzijds ingezet om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te realiseren.

Jaarstukken 2015

De jaarstukken 2015 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken legt de gemeente Leerdam verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015 en de daarbij behorende financiën.

Onder de streep heeft de gemeente Leerdam € 1.498.000,- overgehouden. Er was een nadelig resultaat begroot van € 424.000,-. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat er in 2015 minder zorguitgaven (bijvoorbeeld Wmo) zijn gedaan dan was begroot. Dit geld gaat naar de gemeentelijke reserveringen en dan met name naar hetzelfde sociaal domein. Hierdoor blijft goede zorg in Leerdam gegarandeerd. In 2015 zijn veel in de begroting 2015 opgenomen actiepunten en beleidsvoornemens gerealiseerd of worden in 2016 afgerond. De belangrijkste op een rij.

Maatschappelijke ontwikkeling

In 2015 zijn er sociale teams opgezet voor hulpvragen van burgers. Bovendien is er zorg ingekocht en gewerkt aan het versterken van de welzijnsinstelling SamenDoen. Alle basisscholen in Leerdam en de peuterspeelzalen van stichting Peuterwerk zijn begonnen met Logo 3000 en het aanpakken van onderwijsachterstanden. Belangrijk was ook onderzoek naar de haalbaarheid van het nieuwe sportcomplex Glaspark. En in 2015 was het 250 jaar geleden dat de glasfabriek is gestart met de glasproductie. Veel partijen hebben in het afgelopen jaar iets georganiseerd. Ook zijn er nieuwe subsidierichtlijnen opgesteld.

Ruimtelijke ontwikkeling

Naast de bouw van de Schoolstraat/Talmastraat/Parkstraat zijn alle milieuparken gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2015. Als het gaat om de verdere ontwikkeling van winkelgebieden is het plan om een overkoepelende ondernemersorganisatie op te richten.

Veiligheid

In 2015 heeft de gemeente het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 vastgesteld. De gemeente verbetert samen met partners de leefbaarheid in de stad door buurtgericht te investeren in een veilige woonomgeving.

Openbare ruimte

De wijkraad Oost is opgestart. In 2015 namen 12 basisscholen deel aan het educatief lesprogramma School op Seef. Een basisschool heeft het label verkeersveiligheid behaald en 4 schoolomgevingen zijn herkenbaar en verkeersveilig ingericht.

Dienstverlening

De gemeente is in 2015 begonnen met de herbouw van de gemeentelijke website. Op 1 oktober is de publieksbalie open op afspraak ingevoerd. Burgers kunnen ook vanaf 2015 met nieuwe vragen terecht bij het Wmo-loket. Bovendien is er een haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden uitgevoerd. Tot slot geeft het nieuwe aanbestedingsbeleid meer ruimte aan het Leerdamse MKB om in te schrijven op aanbestedingen.