Menu

Klacht en bezwaar

De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bestuurder (wethouder, burgemeester) of een medewerker. Daarvoor heeft de gemeente Leerdam een klachtenregeling.

Het gaat dan bijvoorbeeld om te volgende klachten:

 • u vindt dat u onfatsoenlijk of onvriendelijk behandeld bent;
 • de gemeente weigert uw aanvraag in behandeling te nemen;
 • de afhandeling van uw verzoek duurt erg lang;
 • de door u gevraagde informatie wordt niet verstrekt;
 • de gemeente komt gemaakte toezeggingen niet na.

Welke klachten niet

De klachtenregeling geldt niet voor bijvoorbeeld een geweigerde vergunning. Bent u het hier niet mee eens dan heeft u de mogelijkheid bezwaar in te dienen.

De klachtenregeling geldt ook niet voor klachten over de openbare ruimte. Deze kunt u indienen via melding openbare ruimte.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het College van Burgemeester en Wethouders, Dokter Reilinghplein 1 4141 DA Leerdam of Postbus 15 4140 AA Leerdam.
 2. Uw klacht wordt door de klachtenbehandelaar in behandeling genomen.
 3. U (de klager) en degenen waarover u een klacht heeft (de beklaagde) worden daarna gehoord.
 4. Vervolgens wordt een rapport op met de bevindingen en een advies opgesteld.
 5. Dit rapport wordt voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist of de klacht wel of niet gegrond is.
 6. U wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

Als u het niet eens bent met de beslissing die het bestuur heeft genomen, kunt u gebruik maken van de externe klachtenregeling en een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Bezwaar tegen besluit

Indienen klacht

Bezwaar indienen

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat het bij het besluit aangegeven. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. U kunt ook inloggen met eHerkenning.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift staat:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • zo mogelijk een kopie van het besluit
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift, gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, naar:
Gemeente LeerdamĀ 
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Gang van zaken

U kunt een bezwaarschrift indienen tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Als er geen verzenddatum op uw brief vermeld is, gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Uw bezwaarschrift wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Als het college het advies heeft ontvangen, neemt het college een nieuw besluit en wordt rekening gehouden met het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Het college kan echter van het advies afwijken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.

Beroepsprocecure

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de bestuursrechter. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Rechtspraak.