Menu

Klacht en bezwaar

Klachten over de gemeente

Wettelijk recht

Heeft u een klacht over (de inrichting van) de openbare ruimte, dan kunt u hier melding van maken.

Bent u ontevreden over hoe de gemeente iets heeft geregeld of over een gedraging van een medewerker of bestuurder (wethouder of burgemeester)? Dan kunt u een klacht indienen. Dit is uw wettelijk recht. Uw klacht kunt u ook mondeling, per e-mail of per post kenbaar maken.

Soorten klachten

Er zijn 2 soorten klachten:

 • De concrete taakuitoefening of de manier waarop deze is georganiseerd. Bijvoorbeeld: te trage, te late, onzorgvuldige en onjuiste afhandeling, lange wachttijden, onbereikbaarheid, geen, onjuiste of gebrekkige informatie.
 • De manier waarop een bestuurder of medewerker u heeft benaderd. Bijvoorbeeld: ongeïnteresseerdheid, onbeleefdheid, belediging, intimidatie of discriminatie.

Waar kunt u bij de gemeente geen klacht over indienen?

 • U kunt geen klacht indienen over wettelijke regelingen en verordeningen.
 • Bent u het niet eens met een besluit dat door de gemeente is genomen? Dan kunt u bezwaar maken
 • U kunt bij de gemeente geen klacht indienen over  gerechtelijke uitspraken. Tegen deze uitspraken kunt u bij gerechtelijke instanties in (hoger) beroep gaan.

Wat gebeurt er met uw klacht?

In veel gevallen zullen we eerst contact met u opnemen om te bekijken of we uw ongenoegen op informele wijze kunnen wegnemen. Lukt dat niet, dan wordt uw klacht volgens de wettelijk voorgeschreven wijze afgehandeld. U krijgt dan de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. Uiteindelijk zal het college een besluit over uw klacht nemen, waarover u dan schriftelijk bericht krijgt. De procedure is beschreven in een protocol behandeling klachten (PDF, 462.7 kB).

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de gemeentelijke behandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

Bezwaar tegen besluit

Indienen klacht

Bezwaar maken

Beslissing van de gemeente

Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat het bij het besluit aangegeven. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. U kunt ook inloggen met eHerkenning.

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift staat:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
 • zo mogelijk een kopie van het besluit
 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift, gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, naar:
Gemeente Leerdam 
Postbus 15
4140 AA Leerdam

Gang van zaken

U kunt een bezwaarschrift indienen tot 6 weken nadat het besluit is verstuurd. Als er geen verzenddatum op uw brief vermeld is, gaat de termijn in op de dag na de bekendmaking van het besluit. Uw bezwaarschrift wordt voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de bezwaarschriften. Als het college het advies heeft ontvangen, neemt het college een nieuw besluit en wordt rekening gehouden met het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. Het college kan echter van het advies afwijken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Tegen sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar.

In beroep gaan

Rechtstreeks in beroep

Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Als dit het geval is, staat dit bij het besluit vermeld.

Beroepsschrift

Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar. Dat kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In het beroepsschrift staat:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
 • zo mogelijk een kopie van het besluit
 • de reden(en) waarom u in beroep gaat
 • uw handtekening

Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Rechtspraak.