Menu

Klacht en bezwaar

De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een bestuurder (wethouder, burgemeester) of een medewerker. Daarvoor heeft de gemeente Leerdam een klachtenregeling.

Het gaat dan bijvoorbeeld om te volgende klachten:

 • u vindt dat u onfatsoenlijk of onvriendelijk behandeld bent;
 • de gemeente weigert uw aanvraag in behandeling te nemen;
 • de afhandeling van uw verzoek duurt erg lang;
 • de door u gevraagde informatie wordt niet verstrekt;
 • de gemeente komt gemaakte toezeggingen niet na.

Welke klachten niet

De klachtenregeling geldt niet voor bijvoorbeeld een geweigerde vergunning. Bent u het hier niet mee eens dan heeft u de mogelijkheid bezwaar in te dienen.

De klachtenregeling geldt ook niet voor klachten over de openbare ruimte. Deze kunt u indienen via Verbeter de Buurt.

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het College van Burgemeester en Wethouders, Dokter Reilinghplein 1 4141 DA Leerdam of Postbus 15 4140 AA Leerdam.
 2. Uw klacht wordt door de klachtenbehandelaar in behandeling genomen.
 3. U (de klager) en degenen waarover u een klacht heeft (de beklaagde) worden daarna gehoord.
 4. Vervolgens wordt een rapport op met de bevindingen en een advies opgesteld.
 5. Dit rapport wordt voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beslist of de klacht wel of niet gegrond is.
 6. U wordt in kennis gesteld van deze beslissing.

Als u het niet eens bent met de beslissing die het bestuur heeft genomen, kunt u gebruik maken van de externe klachtenregeling en een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Deze kunt u sturen aan Commissie Bezwaarschriften, p/a Postbus 15, 4140 AA Leerdam. Uw bezwaarschrift wordt doorgestuurd naar een onafhankelijke adviescommissie. Deze commissie toetst of uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet.

Is aan de wettelijke eisen voldaan? Dan worden u, een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente Leerdam en eventuele belanghebbenden uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijgen u en de anderen de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten.