Menu

Archeologie

De wereld van de archeologie is de laatste jaren sterk in beweging gekomen. Het besef groeit dat voorkomen moet worden dat door de vele bouwactiviteiten sporen uit het verleden definitief worden uitgewist. De afgelopen decennia is helaas veel materiaal verloren gegaan. Het materiaal wat er nog wel is, is door de hoge grondwaterstand gelukkig in redelijk goede conditie gebleven.

De sporen van het verleden vormen een archief dat vele eeuwen in de bodem bewaard is gebleven. Het maat deel uit van ons culturele erfgoed.

Door bouw- en graafwerkzaamheden in de bodem kan dit archief onherstelbaar beschadigd worden. Als beschadiging of uitwissen niet te voorkomen is, moet dit bodemarchief op zijn minst worden onderzocht en gedocumenteerd. Hiermee blijft de kennis als geschiedenis bewaard en draagt het bij aan de plaatselijke identiteit.

Archeologische gebieden

In Leerdam zijn enkele locaties met een zeer hoge archeologische verwachting voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Dit betreft het oude deel van het centrum, inclusief de kernen van Schoonrewoerd en kedichem en historische bebouwing in de linten. De linten zelf zijn aangewezen als gebieden met een middelmatige verwachting voor late middeleeuwen en nieuwe tijd.

Verder zijn er zes locaties aangewezen als zogeheten AMK terreinen. Deze terreinen zijn door de Provincie aangewezen en zijn van regionaal belang. Hieronder valt ook de kern van Oosterwijk. Daarnaast zijn binnen de grenzen van de gemeente Leerdam gebieden waarbij een zeer hoge tot hoge verwachting aanwezig is op vondsten voor de prehistorie tot de middeleeuwen. Dit zijn vooral de agrarische gronden die in gebruik zijn voor veeteelt en fruitteelt.

Een groot deel van de kern Leerdam heeft een lage verwachting op archeologische sporen. Deze gebieden zijn in het verleden al dusdanig geroerd dat hier geen of nauwelijks archeologische sporen te verwachten zijn. Het gaat hier vooral om de gebieden Noord, Nieuw Schaik, West en Oost met daarbij het gebied tussen de Koenderseweg en Kedichem.

Wat betekent dit voor u

Wanneer u een bouw- of aanlegvergunning nodig heeft, dan komt u bij de gemeente. In het kader van de vergunning voeren wij een archeologische toets uit. Het kan zijn dat de activiteiten die u wilt uitvoeren 'verstorend' voor de bodem zijn. In dat geval kan een archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden, bijvoorbeeld aan een fundering, dient een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd te worden. Hierdoor wordt duidelijk of er archeologische waarden aanwezig of juist afwezig zijn.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via info@leerdam.nl of 0345 - 636 363.