Menu

Burgerinitiatief

De gemeente Leerdam biedt inwoners van dorpen, wijken, buurten en straten de gelegenheid met ideeën te komen om de leefbaarheid, onderlinge contacten en vitaliteit in hun woonomgeving te verbeteren en te versterken. De wijk- en dorpsambassadeurs spelen hierbij een belangrijke rol.

Direct regelen

Regeling Burgerinitiatieven

De Regeling Burgerinitiatieven (opvolger van de regeling ‘Premie op Actie’) is onderdeel van de Visie van wijkgericht werken naar overheidsparticipatie, die de gemeenteraad in januari 2017 heeft vastgesteld. De gemeente kan ‘burgerinitiatieven’ ondersteunen, bijvoorbeeld met een financiële bijdrage en met de inzet van een wijk- of dorpsambassadeur. De ideeën moeten aan een paar voor-de-hand-liggende voorwaarden voldoen, zoals ‘voor en door inwoners’.

Voorbeelden ideeën voor uw wijk of dorp

Bij ‘burgerinitiatieven’ kunt u onder andere denken aan: het verfraaien van een plein of parkje, andere initiatieven om de woonomgeving of speelplekken te verbeteren, een project voor jongeren die werkloos zijn, voor ouderen in de buurt, een idee om overlast van jongeren terug te dringen, het opzetten van een buurtkrant of een website voor de wijk, het organiseren van  en schoonmaakactie, letterlijk meer kleur geven aan de buurt, nieuwe manieren om bewoners bij de wijk, de buurt of de straat te betrekken. Niet de gemeente, maar u bedenkt de ideeën, op basis van wensen en behoefte.

Regeling burgerinitiatieven – uw wijk-/dorpsambassadeur helpt

“Leerdam ondersteunt van harte initiatieven van bewoners om de vitaliteit in hun buurt of wijk te versterken. Bij de uitvoering van ideeën spelen de wijk- en dorpsambassadeurs een belangrijke rol. Het initiatief moet al een redelijk uitgewerkt plan zijn, met een begroting van kosten én inkomsten (bijvoorbeeld uit een inzamelingsactie of sponsoring). Het is verstandig om het plan eerst informeel te bespreken met uw wijk- of dorpsambassadeur, voordat u de aanvraag officieel indient”, aldus Wethouder Teus Meijdam.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid en het onderlinge contact in uw dorp of wijk te verbeteren of te versterken? Een idee waar meerdere bewoners plezier van hebben en aan kunnen meedoen? Uw wijk- of dorpsambassadeur weet de weg binnen de gemeente en denkt graag met u mee!

Voor meldingen over het onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht op verbeterdebuurt.nl.

Wijkambassadeurs

Wijk/ dorp Ambassadeur Telefoon E-mail
Kedichem Judith van Coeverden 0345 636 363 j.van.coeverden@leerdam.nl
Oosterwijk Judith van Coeverden 0345 636 363 j.van.coeverden@leerdam.nl
Leerdam Noord Judith van Coeverden 0345 636 363 j.van.coeverden@leerdam.nl
Leerdam West Marjon Laponder 0345 636 363 m.laponder@leerdam.nl
Leerdam Centrum Daniëlle Rousselet 0345 636 363 d.rousselet@leerdam.nl
Schoonrewoerd Kim van Vliet 0345 636 363 k.van.vliet@leerdam.nl
Leerdam Oost Kim van Vliet 0345 636 363 k.van.vliet@leerdam.nl

Voorwaarden

 • De activiteit is niet bedoeld voor individuele personen, maar voor zoveel mogelijk bewoners van een straat, buurt, wijk of dorp waarvoor budget wordt aangevraagd.
 • Minimaal 3 personen wonend op verschillende adressen in de straat of buurt nemen de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich.
 • Er worden zoveel mogelijk bewoners bij de uitvoering betrokken, zodat sprake is van draagvlak.
 • De activiteit vindt plaats in de straat of buurt waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.
 • De activiteit stimuleert de betrokkenheid van bewoners bij de eigen straat of buurt of verbetert de contacten tussen de bewoners onderling.
 • De activiteit moet praktisch uitvoerbaar zijn.
 • De activiteit vindt plaats in het jaar waarin een bijdrage wordt aangevraagd.
 • De activiteit wordt gemeld bij de afdeling vergunningen in verband met de evenementenvergunning. In de meeste gevallen is een melding voldoende. In bepaalde gevallen is een evenementenvergunning vereist. Deze moet acht weken van tevoren worden aangevraagd.
 • U stelt minimaal één foto beschikbaar die een indicatie geeft van de aanwezige deelnemers en waaruit blijkt dat de activiteit is uitgevoerd.
 • Eten en drinken wordt in principe niet gesubsidieerd.
 • Van de initiatiefnemers en de deelnemers wordt een grote mate van zelfwerkzaamheid verwacht om de kosten te drukken.
 • Initiatiefnemers spannen zich in om andere inkomsten te verwerven, zoals eigen bijdragen, andere subsidies of sponsoring in geld of natura.
 • De bijdrage heeft het karakter van een opstartsubsidie of een éénmalige bijdrage. De regeling is niet bedoeld voor terugkerende activiteiten. Daarvoor moet een structurele subsidie worden aangevraagd.
 • De gevraagde bijdrage is redelijk in relatie tot de omvang en inhoud van het initiatief.
 • Er kunnen aanvullende voorwaarden en verplichtingen worden gesteld.