Menu

Projecten

Glaspark

De gemeente Leerdam wil samen met de buitensportverenigingen HC Leerdam, KV Ter Leede / de Jager, Leerdam Sport en VV LRC Leerdam een nieuwe sportaccommodatie opzetten. Het doel is om van Glaspark een eigentijds en betaalbaar sportpark te maken, waar deze 4 verenigingen straks onder 1 dak vallen.

Vorig jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het Glaspark. De resultaten hiervan waren positief. Vervolgens zijn de 4 sportverenigingen samen met de gemeente aan de slag gegaan met 3 werkgroepen. De eerste werkgroep bekijkt hoeveel velden, welke soorten velden en voorzieningen er precies nodig zijn. Adviesbureau Riet ondersteunt deze werkgroep. Een andere werkgroep werkt samen met Architectenbureau Traanberg aan een plan voor een gezamenlijk kleed-/clubgebouw. Deze werkgroep onderzoekt ook welke ruimten de verenigingen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan kleed- en wasruimten, ruimte voor de scheidsrechters of kantines. De derde werkgroep stelt een exploitatiebegroting op voor het park en de financiële gevolgen voor deze 4 sportverenigingen.

Er zijn twee mogelijke locaties voor het Glaspark. Het sportpark van Leerdam Sport en sportpark Bruinsdeel (LRC). De keuze hangt onder andere af wat de beste plek is om het kleed-/clubgebouw te realiseren. Of waar parkeren bijvoorbeeld het makkelijkst is.

Nadat een besluit is genomen over de voorkeurslocatie zal de gemeente het uitgewerkte plan in de gemeenteraad en tijdens de algemene ledenvergaderingen van de 4 verenigingen behandelen. Dan wordt besloten of het Glaspark er ook daadwerkelijk komt.

Publicaties 6 februari 2017:

Definitief eindrapport (PDF, 2.1 MB)

Eindrapport werkgroep Gebouw en Identiteit (PDF, 1.9 MB)

Eindrapport werkgroep Velden en Capaciteit (PDF, 2.8 MB)

Tweede concept samenwerkingsovereenkomst (PDF, 305.3 kB)

Broekgraaf: woonwijk in het Groene Hart

Aan de westkant van Leerdam wordt pal aan het Groene Hart een nieuwe, ruim opgezette woonwijk gebouwd met ongeveer 1000 woningen. De woonwijk bevindt zich in een landelijke omgeving en kenmerkt zich door veel groen en water.

Op 60 hectare worden sterk in architectuur verschillende woningen gerealiseerd, die een belangrijke aanvulling vormen op het bestaande woningaanbod in Leerdam. Water- en groenzones verbinden de verschillende woonbuurten, die buurt voor buurt een eigen specifieke architectuur krijgen. Er zijn grote variaties te zien in bouwhoogten, dakvormen, gevels en uitstraling.

Bekijk meer informatie over Broekgraaf, de woningen, de wijk en de omgeving op de website van Broekgraaf.

De realisatie van de eerste fase in Broekgraaf is bijna afgerond. De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen. In de afgelopen jaren is er op de woningmarkt een hoop veranderd. De Kadernota is toe aan een herziening om weer aan te sluiten bij de huidige marktvraag en veranderde ruimtelijke inzichten.

De nieuwe kadernota heet Kaders en uitgangspunten planontwikkeling Broekgraaf 2016 (PDF, 25.3 MB). Deze dient tevens als basis voor de herziening van het bestemmingsplan Broekgraaf uit 2010. Door veranderende inzichten en ontwikkelingen sluit het huidige bestemmingsplan onvoldoende aan bij de gewenste planvorming van Broekgraaf.

De Buitens van Van Iperen

De Buitens van Van Iperen is een woningbouwproject op het terrein van een voormalig transportbedrijf. Dit bedrijf bevond zich aan het Laantje van Van Iperen, aan de westrand van wijk West. Daarmee is het project gelegen tussen het landelijk gebied en de wijk West.

Het woongebied bestaat wanneer het af is uit 4 woonhoven. Daarin komen 85 woningen in verschillende woningtypen. Tussen de woonhoven liggen groene ruimten die met wandel- en fietspaden ingericht zijn. Daarmee is er een verbinding tussen de bestaande wijk West en het landelijk gebied.

Het project kan door de bouw van relatief veel woningen in een duurdere klasse bijdragen tot vermindering van het tamelijk eenzijdig inkomensbeeld van de wijk West. Daarnaast biedt dit project de bewoners van wijk West de mogelijkheid om op een gemakkelijke en aantrekkelijke manier te voet of op de fiets van het landelijk gebied te genieten.

Bouwplan Eksterlaan

Vorige week (week 6 van 2017) is er een start gemaakt met het bouwrijp maken van het woningbouwproject aan de Eksterlaan (terrein naast Heerlanden College). De Kuiper Infra B.V. is bezig met de aanleg van riolen.
Op 27 februari wordt gestart met de woningbouw.