Menu

Privacy

De gemeente Leerdam verstrekt regelmatig gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) aan andere partijen. Denkt u daarbij aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en instellingen van de Rijksoverheid. Uiteraard houdt de gemeente zich daarbij aan de strenge eisen die hierover zijn opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Geheimhouding

Als u geheimhouding wilt van uw persoonsgegevens in de bevolkingsadministratie, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Zie hiervoor ‘Verzoek geheimhouding registratie’ in onze Productencatalogus. Deze door u gevraagde geheimhouding geldt echter niet voor alle instanties. Zo blijft de gemeente verplicht uw persoonsgegevens aan politie en rijksoverheden te verstrekken.

Cookies

Onze website verzamelt door middel van Google Analytics statistische gegevens. Hiervoor worden zogeheten cookies gebruikt. De gegevens die deze cookies verzamelen zijn geheel anoniem en worden niet met derden gedeeld. Dankzij deze statistieken kunnen wij de website blijven verbeteren.

Stelt u geen prijs op het gebruik van cookies? Dan kunt u uw browser, zoals Internet Explorer of Google Chrome, laten aangeven wanneer een website cookies probeert te plaatsen. Ook is het mogelijk om in te stellen dat uw browser cookies automatisch afwijst. Kijk voor de werkwijze in de Help-functie van uw browser.

Live opnames

De Nationale ombudsman heeft spelregels geformuleerd voor gemeente en burgers hoe om te gaan met geluidsopnames.

  • Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  • Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken. Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  • De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  • Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

Voor het maken van video-opname is altijd toestemming vereist. Het zonder toestemming filmen is een strafbaar feit waarvan aangifte kan worden gedaan.